Wat is de pensioengerechtigde leeftijd in België?

vervroegd pensioenIn België is de wettelijke pensioenleeftijd nu nog 65 jaar maar deze leeftijd wordt geleidelijk aan verhoogd naar 67 jaar. Tot en met 1-1-2025 is de wettelijke pensioenleeftijd nog 65 jaar. Vanaf 1-2-2025 tot en met 1-1-2030 wordt die leeftijd 66 jaar en vanaf 1-2-2030 wordt de pensioenleeftijd 67 jaar. Wilt u langer blijven werken als werknemer of als ambtenaar dan is dat alleen mogelijk als uw werkgever u daarvoor zijn akkoord geeft. Let op; voor sommige ambtenaren (bijvoorbeeld magistraten) ligt de pensioenleeftijd hoger terwijl er ook ambtenaren (bijvoorbeeld militairen, zeevarenden) zijn waarbij de wettelijke pensioenleeftijd lager ligt. Sinds 2017 bestaat de mogelijkheid om, wanneer u 41 jaar heeft gewerkt, op uw 62,5-jarige leeftijd met vroegpensioen te gaan. Maar er zijn andere mogelijkheden.

Bestaat de mogelijkheid om vroeger met pensioen te gaan?

Vroegpensioen kan vanaf uw 60ste verjaardag. Vroegpensioen is echter afhankelijk van uw leeftijd en uw loopbaan. Op welk jaar kunt u met vroegpensioen en hoeveel loopbaanjaren moet u dan hebben opgebouwd;

– Op uw 60ste jaar met minimaal 44 loopbaanjaren
– Op uw 61ste jaar met minimaal 43 loopbaanjaren
– OP uw 63ste jaar met minimaal 41 loopbaanjaren
Bent u geboren vóór 1956 dan is het mogelijk met uw 62ste jaar met vroegpensioen te gaan als u minimaal 37 loopbaanjaren heeft.
Bent u geboren voor 1958 dan is de opbouw van de loopbaanjaren korter. Hier geldt:
– Op uw 61ste jaar met minimaal 43 loopbaanjaren
– Op uw 62ste jaar met minimaal 42 loopbaanjaren
– Op uw 63ste jaar met minimaal 41 loopbaanjaren

Vervroegd met pensioen is dus met name afhankelijk van het aantal loopbaanjaren dat u heeft opgebouwd!

Weet u hoeveel loopbaanjaren u heeft opgebouwd

Om vroeger met pensioen te gaan moet u dus weten hoeveel loopbaanjaren u heeft opgebouwd. Voor werknemers én ambtenaren tellen onder andere de volgende jaren gewerkte of niet gewerkte jaren mee:

  • Wanneer u heeft gewerkt bij een Belgisch wettelijk pensioenstelsel. Bijvoorbeeld als werknemer, ambtenaar of politiek mandataris. Ook de jaren dat u heeft gewerkt met een overzeese sociale zekerheid tellen mee.
  • Bij een instelling van de Europese Unie
  • Bij een land van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland
  • In een land waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft afgesloten
  • Ziekte
  • Werkloosheid
  • De militaire dienstperiode
  • De tijd dat u voor een kind onder de 6 jaar moest zorgen (onder bepaalde voorwaarden)

Voor werknemers geldt dat een gewerkt tijd van minimaal 104 gewerkte dagen meetellen als een jaar.

Wie hebben extra loopbaanjaren opgebouwd?

Voor een ambtenaar tellen ook andere periodes mee die hier niet zijn benoemd. Dit kunt u nakijken op mypension.be. Voor de berekening van de loopbaanjaren worden voor sommige personeelscategorieën de loopbaanjaren verhoogt met een coëfficiënt. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaald personeelsleden die werkzaam zijn of zijn geweest bij het onderwijs, HR rail of militairen. Maar ook voor postbodes, douaniers en brandweermannen. Bepaalde mijnwerkers, zeevarenden en leden van het vliegend personeel kunnen, omdat zij hier hebben gewerkt, eerder met pensioen en maken dan gebruik van het zogeheten anciënniteitspensioen.

Heeft u ook in één van deze sectoren gewerkt of heeft u in meerdere stelsels gewerkt? Hier wordt altijd rekening mee gehouden bij het bepalen van de datum van uw vroegpensioen. Ook dit kunt u nakijken op mypension.be.

Wel met vroegpensioen maar later dan u wettelijk zou mogen?

Bent u niet met vroegpensioen gegaan op de datum dat u dat wettelijk zou mogen? Dan bestaat de mogelijkheid om dat op ieder gewenst tijdstip alsnog aan te vragen. U voldoet dan altijd aan de gestelde regels. Voor het wettelijke pensioen hoeft u geen aanvraag te doen. Dat moet u wel doen voor een vervroegd pensioen. U kunt uw vroegpensioen aanvragen vanaf 1 jaar voor u met vroegpensioen wilt gaan op mypension.be of via www.pensioenaavraag.be.

Wat doet vroegpensioen voor mijn uiteindelijke pensioen uitkering?

Wanneer u eerder met pensioen gaat dan voor de wettelijke pensioendatum dan spreken we van vroegpensioen. In dat geval zal, vanaf het moment dat u met vroegpensioen gaat, er geen opbouw van pensioen meer zijn. Dat komt ook omdat het wettelijke pensioen is gebaseerd op 45 loopbaanjaren. Stopt u voor deze tijd dan gaat er voor ieder jaar dat u eerder stopt 1/45 van uw pensioen af. Hoe langer u dus uw pensioen uitstelt hoe meer pensioen u opbouwt. U kunt pensioen opbouwen tot maximaal 45 jaar. Wanneer u langer werkzaam bent tellen voor het pensioen de 45 beste jaren mee. Wilt u vroeger stoppen met werken dan kunt u het beste zo vroeg mogelijk starten met extra pensioensparen.